KVKK AYDINLATMA METNİ

  • GÜLGÜN MAKİNA
 

KVKK AYDINLATMA METNİ 

GÜLGÜN MAKİNA METALSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ’YE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

GÜLGÜN MAKİNA METALSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ (“Veri Sorumlusu”) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem verilmekte ve özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ilkeleri azami hassasiyetle gözetilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince iletmiş olduğunuz her türlü kişisel verilerinizi (ad, soyad, T.C. No, adres,telefon numarası,elektronik posta adresi) ve yine her türlü özel nitelikli verilerinizi içeren her türlü bilgi ve belge GÜLGÜN MAKİNA METALSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ilgili kanundaki düzenlemelere uygun olarak işlenebilmekte, kaydedilebilmekte, depolanabilmekte, hizmetleri devam ettirebilmek amacıyla güncellenip muhafaza edilebilmekte, üçüncü kişilere aktarılabilmekte, paylaşılabilmekte ve anonim hale getirilebilmektedir.

GÜLGÜN MAKİNA METALSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ tüm bu kapsamda ilgili kanun ve mevzuat gereğince işlenen kişisel verileri korumak için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmekte, verilerin doğruluğu sağlanmakta ve gerektiğinde güncellenmektedir. Verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesine, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasına, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

İşlenen verilerin Kanun’da tanımlandığı şekilde özel nitelikli kişisel veri olması halinde; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.